သင့္္ရဲ႕Clinic De Novo အေတြ႕အႀကံဳမ်ားဤေနရာမွစတင္ပါသည္….

သင္၏ထာ၀ရအလွတရားကို  အသင့္ႀကိဳလင့္ေစာင့္စားေနမည့္ေနရာျဖစ္သည့္  The Clinic De Novo မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။
အ၀င္တံခါးမွ သင္၀င္လာသည့္အခါတြင္ စိုးရိမ္မႈကင္းျပီး လံုျခံဳမႈရရွိသည့္ ခံစားခ်က္ကိုေပးစြမ္းႏိုင္မည့္ ေကာင္းမြန္စြာ ေလ႔က်င့္ သင္ႀကားေပးထားေသာ ၀န္ထမ္းေလးမ်ားက သင့္ကိုေႏြးေထြးပ်ဴငွာစြာ ႀကိဳဆိုပါလိမ့္မည္။

မည္သည့္ကုသမႈမ်ားကို သင္စိတ္၀င္စားေႀကာင္း ၀န္ထမ္းမ်ားကို အသိေပးလိုက္လွ်င္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆးခန္းရွိ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဆရာ၀န္မ်ား ႏွင့္ သီးသန္႔ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ႏိုင္ျပီး အႀကံအဥာဏ္ရယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးပါလိမ့္မည္။ သင္၏အေႀကာင္းအရာအျပည့္အစံုႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို တိက်ေသခ်ာစြာေျပာျပေပးဖို ႔လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆးခန္းရွိ ဆရာ၀န္မ်ားက ဘယ္လိုကုသမႈမ်ိဳး ကမ္းလွမ္းရမည္ကို အတိအက် သိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အလွအပဆိုင္ရာ ကုသမႈမ်ားသည္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျခင္း၊ ထိေရာက္ျခင္း၊ အခ်ိန္ကုန္သက္သာျပီးေႏွုာင့္ေႏွးႀကန္႔ႀကာမႈမရွိေစျခင္း တို႔ေႀကာင့္ သင္ယံုႀကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ ကၽြႏ္ဳပ္တို႔၏ေဆးခန္းရွိ အေတြ႔အ ႀကံဳရွိ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏လက္ထဲတြင္ ကုသမႈကိုခံယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ ကုသမႈမ်ားကိုေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳရသည့္ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ပစၥည္းမ်ားေႀကာင့္ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္းတြင္ သင္ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္လည္း ကုသမႈခံယူေနစဥ္အတြင္း ရိုးရွင္းသည့္ အခ်က္(၁)ခုျဖစ္ေသာ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားမွ အႀကံျပဳသည့္ေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္မ်ားကို လိုက္နာရန္သာသင့္ထံမွေတာင္းဆိုလိုပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဆးခန္္း သို့ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္လည္းေဆးခန္းမွ  skin care ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ Supplement မ်ားကိုစိတ္တိုင္းက် စမ္းသပ္ျပီး သင့္အတြက္လည္း အနည္းငယ္၀ယ္သြားလိုက္ပါ။ မည္သည့္ skin care မ်ိဳးသည္ သင္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည္ကိုေသခ်ာ မသိလွ်င္ေဆးခန္းရွိဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ အလွအပေရးရာအႀကံေပးမ်ားက သင့္အတြက္ မွန္ကန္သည့္ အမ်ိဳးအစားကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာျဖင့္ သင့္အတြက္ကူညီရွာေဖြေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔ဆီအလည္လာခဲ့ပါ။ေဆးခန္းမွ Five Star အဆင့္မီ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ စိတ္ကိုႀကည္လင္ လန္းဆန္းေစသည့္ေမႊးရနံ႔မ်ားႏွင့္ေသာက ဖိစီးမႈကိုေလ်ာ့ပါးေစေသာ ဂီတသံစဥ္မ်ားသည္ သင့္ကိုစိတ္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ ပူပန္မႈမ်ားကင္းေ၀းရာ သူမ်ားႏွင့္မတူ လံုး၀ကြဲျပားျပီး ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ကမာၻတစ္ခုစီသို ႔ေခၚေဆာင္သြားသကဲ့သို႕ ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ေဆးခန္းသို ႔သင္၏အလည္အပတ္သည္ အက်ိဳးရွိေသာလာျခင္းျ ဖစ္ေစရပါမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အာမခံပါသည္။

image

Our Video

Loading...