ေဒါက္တာ စိုးမိုးမင္း

ေဒါက္တာ စိုးမိုးမင္း

M.B.,B.S
Cert. in Aesthetic Dermatology (Bangkok)

ေဒါက္တာေအာင္သူရိန္ထြန္း

ေဒါက္တာေအာင္သူရိန္ထြန္း

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Surgery)

Dr.Med.Sc(Plastic Surgery)

Plastic & Reconstructive Surgeon (အစားထိုးျပဳျပင္ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာဝန္ၾကီး)

 

ေဒါက္တာေမျဖဴေသာ္

ေဒါက္တာေမျဖဴေသာ္

M.B.,B.S

M.Sc Dermatology (USA)

 

Loading...