ေဒါက္တာ စိုးမိုးမင္း

ေဒါက္တာ စိုးမိုးမင္း

M.B.,B.S

Dip.in Advanced Skin & Beauty Diagnosis (NZ)

Cert. in Aesthetic Dermatology (Bangkok)

International Fellowship in Aesthetic Medicine (IFFAAS,IMCAS)

SAMA 33534

Aesthetic & Operational Consultant (The Clinic De Novo)

 

ေဒါက္တာေအာင္သူရိန္ထြန္း

ေဒါက္တာေအာင္သူရိန္ထြန္း

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Surgery)

Dr.Med.Sc(Plastic Surgery)

SAMA – 17408

Plastic & Reconstructive Surgeon (အစားထိုးျပဳျပင္ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာဝန္ၾကီး)

 

 

ေဒါက္တာေမျဖဴေသာ္

ေဒါက္တာေမျဖဴေသာ္

M.B.,B.S

M.Sc (Dermatology) (USA)

SAMA – 35556

Aesthetic & Operational Consultant (The Clinic De Novo)

 

 

Loading...