ေဒါက္တာ စိုးမိုးမင္း

ေဒါက္တာ စိုးမိုးမင္း

M.B.,B.S

Dip.in Advanced Skin & Beauty Diagnosis (NZ)

Cert. in Aesthetic Dermatology (Bangkok)

International Fellowship in Aesthetic Medicine (IFFAAS,IMCAS)

SAMA 33534

Aesthetic & Operational Consultant (The Clinic De Novo)

 

ေဒါက္တာေအာင္သူရိန္ထြန္း

ေဒါက္တာေအာင္သူရိန္ထြန္း

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Surgery)

Dr.Med.Sc(Plastic Surgery)

SAMA – 17408

Plastic & Reconstructive Surgeon (အစားထိုးျပဳျပင္ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာဝန္ၾကီး)

 

 

ေဒါက္တာေမျဖဴေသာ္

ေဒါက္တာေမျဖဴေသာ္

Dr. May Pyu Thaw M.B.,B.S (Ygn)

M.Sc (Dermatology) (Bangkok)

Certificate of participation in The 2nd American Board of Laser Surgery in ACE symposium Certificate of participation in Advance procedure of Facial Lifting Certificate of participation in Tips and Techniques of Mesotherapy Certificate of participation in injection techniques of Botox, Filler and Threads

SAMA – 35556

Aesthetic, Dermatology & Operation Consultant (The Clinic De Novo)

 

 

Loading...