နားရြက္ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း

  • နားေပါက္ေသးေပးျခင္း
  • နားရြက္ပံုသ႑ာန္အခ်ိဳးအစားလွပေအာင္ ျပဳျပင္ေပးျခင္း

ကုသမႈမ်ား

နားေပါက္ေသးေပးျခင္း

နားေပါက္ေသးေပးျခင္း

အရမ္းေလးေသာနားကပ္မ်ားဝတ္ပါမ်ားေသာေၾကာင့္ က်ယ္ၿပီးတြဲက်ေနေသာနားေပါက္ကိုျပန္လည္ေသးငယ္သြားေအာင္၊ ပုံမွန္နားေပါက္ size ျဖစ္သြားေအာင္ျပဳျပင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Read More
နားရြက္ပံုသ႑ာန္အခ်ိဳးအစားလွပေအာင္ ျပဳျပင္ေပးျခင္း

နားရြက္ပံုသ႑ာန္အခ်ိဳးအစားလွပေအာင္ ျပဳျပင္ေပးျခင္း

ပုံမွန္နားရြက္အရြယ္အစားထက္သိသိသာသာကားထြက္ေနေသာနားရြက္ကိုပုံမွန္အတိုင္းျပန္လည္ကပ္သြားေအာင္ျပဳလုပ္ေပးေသာခြဲစိတ္မႈပဲျဖစ္ပါတယ္။

Read More
Loading...