ႏႈပ္ခမ္းခြဲစိ္တ္ျပဳျပင္ျခင္း

  • အေပၚႏႈပ္ခမ္းအသည္းပံုေဖာ္ေပးျခင္း
  • ေအာက္နႈပ္ခမ္းျပန္လည္ပံုေဖာ္ေပးျခင္း
  • အေပၚနွင့္ေအာက္နႈပ္ခမ္းပံုေဖာ္ေပးျခင္း

ကုသမႈမ်ား

အေပၚနွင့္ေအာက္နႈပ္ခမ္းပံုေဖာ္ေပးျခင္

အေပၚနွင့္ေအာက္နႈပ္ခမ္းပံုေဖာ္ေပးျခင္

ပုံစံက်လွပတဲ့ႏုတ္ခမ္းေလးတစ္စုံအျဖစ္ဖန္တီးေပးသည့္ခြဲစိတ္မႈပဲျဖစ္ပါတယ္။

Read More
Loading...