ပါးခြဲစိိတ္ျပဳျပင္ျခင္း

  • ပါးခ်ိဳင့္ေဖာ္ေပးျခင္း
  • ပါးအဆီထုတ္ေပးျခင္း

ကုသမႈမ်ား

ပါးခ်ိဳင့္ေဖာ္ေပးျခင္

ပါးခ်ိဳင့္ေဖာ္ေပးျခင္

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာအရြယ္အစား၊ ပုံသ႑ာန္ ပါးခ်ိဳင့္ရရွိေအာင္ခြဲစိတ္ေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

Read More
ပါးအဆီထုတ္ေပးျခင္း

ပါးအဆီထုတ္ေပးျခင္း

ေသးသြယ္ၿပီးအဆီကင္းေသာမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ျဖစ္ေစရန္ပါးမွမလိုအပ္ေသာအဆီပိုမ်ားထုတ္ေပးျခင္း

Read More
Loading...