မ်က္၀န္းဆိုင္ရာကုထံုးမ်ား

  • မ်က္ရစ္ေဖာ္ျခင္းကုထံုး
  • မ်က္အိပ္အဆီထုတ္ျခင္းကုထံုး
  • မ်က္ရစ္ေဖာ္ျခင္းနွင့္မ်က္အိပ္အဆီထုတ္ျခင္းကုထံံုုး
  • မ်က္လံုးအျမင္အာရံုကိုအေနွာက္အယွက္ေပးေသာ မ်က္ခြံကိုျပဳျပင္ေပးျခင္းကုထံုး
  • မ်က္အိမ္ခ်ဲ႕ေပးျခင္းကုထံုး
  • မ်က္၀န္းတစ္၀ိုက္ အေရးအၾကာင္းမ်ားေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသျခင္း
  • မ်က္ကြင္းညိဳမဲျခင္းႏွင့္ မ်က္အိပ္တြဲျခင္း၊ မ်က္အိပ္ေဖာင္းျခင္းတို႔ကိုကုသျခင္း

ကုသမႈမ်ား

မ်က္၀န္းတစ္၀ို္က္ အေရးအေၾကာင္းမ်ားအားကုသျခင္း

မ်က္၀န္းတစ္၀ို္က္ အေရးအေၾကာင္းမ်ားအားကုသျခင္း

အသက္အရြယ္ ရလာသည္ႏွင္႔ အမွ် ျဖစ္ေပၚတက္ေသာ မ်က္အိပ္တြဲျခင္း၊ မ်က္အိတ္ေဖာင္းျခင္းႏွင္႔ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္လည္း ေမြးရာပါမ်က္ကြင္း ညိဳမဲျခင္း၊ မ်က္၀န္းတစ္၀ိုက္အေရးအေၾကာင္းေပၚထြက္ျခင္းတို႔ကို The Clinic De Novo တြင္ ေအာက္ပါကုထံုးမ်ားျဖင္႔ ကုသ၍ရႏိုင္ပါသည္။

Read More
မ်က္ကြင္းညိဳမဲျခင္းႏွင့္ မ်က္အိပ္တြဲျခင္း၊ မ်က္အိပ္ေဖာင္းျခင္းတို႔ကိုကုသျခင္း

မ်က္ကြင္းညိဳမဲျခင္းႏွင့္ မ်က္အိပ္တြဲျခင္း၊ မ်က္အိပ္ေဖာင္းျခင္းတို႔ကိုကုသျခင္း

မ်က္ကြင္းညိဳမဲျခင္းႏွင့္ မ်က္အိပ္တြဲျခင္း၊ မ်က္အိပ္ေဖာင္းျခင္းတို႔ကို ေလဆာျဖင့္ ကုသေပး ေသာ ကုထံုးျဖစ္ပါသည္။ အသက္အရြယ္ရလာသည္ႏွင့္အမွ် မ်က္အိပ္တြဲျခင္း၊ မ်က္အိပ္ေဖာင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္လည္း ေမြးရာပါ မ်က္ကြင္းညိဳမဲျခင္း၊ မ်က္အိပ္ေဖာင္းျခင္းႏွင့္ မ်က္အိပ္တြဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚျခင္းတို႔ကို The Clinic De Novo တြင္ အဆင္႔ျမင္႔ေလဆာကုထံုးျဖင္႔ ကု၍ရနိုင္ပါသည္။

Read More
Loading...