မွဲ႔ဖ်က္ခြဲစိတ္ေပးျခင္း

  • မွဲ႔ဖ်က္ေပးျခင္း

ကုသမႈမ်ား

မွဲ႔ဖ်က္ေပးျခင္း

မွဲ႔ဖ်က္ေပးျခင္း

မ်က္ႏွာ(သို႔)ခႏၶာကိုယ္မွမလိုအပ္ေသာ မွဲ႕မ်ားကိုဖ်က္ေပးသည့္အေသးစားခြဲစိတ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ မွဲ႕ေပၚမူတည္ၿပီးအျမစ္ပ်က္သည္အထိခြဲစိတ္ေပးပါသည္။

Read More
Loading...