အဆီပိုမ်ားစုပ္ထုတ္ေပးျခင္း

  • ဝမ္းဗိုက္
  • ေနာက္ေက်ာ
  • လက္ေမာင္း
  • ေပါင္
  • ေမးေစ့
  • ေယာက္်ားေလးရင္ဘက္

ကုသမႈမ်ား

ဝမ္းဗိုက္မွအဆီပိုမ်ားဖယ္ရွားေပးျခင္း

ဝမ္းဗိုက္မွအဆီပိုမ်ားဖယ္ရွားေပးျခင္း

ဝမ္းဗိုက္မွမလိုအပ္ေသာအဆီပိုမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးသည့္ခြဲစိတ္ကုသမႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဆီမ်ားကိုစုပ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ခ်ပ္ရပ္လွပေသာဝမ္းဗိုက္ေလးကိုအခ်ိန္တိုအတြင္းရရွိနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Read More
ေနာက္ေက်ာမွအဆီပိုမ်ားစုပ္ထုတ္ေပးျခင္း

ေနာက္ေက်ာမွအဆီပိုမ်ားစုပ္ထုတ္ေပးျခင္း

ေနာက္ေက်ာမွအဆီပိုမ်ားကိုစုပ္ထုတ္ေပးသည့္ခြဲစိတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဆီလႊာမွအဆီမ်ားကိုေဖ်ာ္ခ်ေပးၿပီးစုပ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Read More
လက္ေမာင္းမွအဆီပိုမ်ားကိုစုပ္ထုတ္ေပးျခင္း

လက္ေမာင္းမွအဆီပိုမ်ားကိုစုပ္ထုတ္ေပးျခင္း

လက္ေမာင္းမွအဆီပိုမ်ားကိုစုပ္ထုတ္သည့္ခြဲစိတ္ကုသမႈျဖစ္ပါတယ္။ တြဲက်ေနေသာလက္ေမာင္းအဆီပိုမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးျခင္းျဖင့္ေသးသြယ္ေသာလက္ေမာင္းေလးကိုခ်က္ခ်င္းရရွိနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Read More
ေပါင္မွအဆီပိုမ်ားစုပ္ထုတ္ေပးျခင္း

ေပါင္မွအဆီပိုမ်ားစုပ္ထုတ္ေပးျခင္း

ေပါင္မွအဆီပိုမ်ားကိုစုပ္ထုတ္ေပးသည့္ခြဲစိတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လြယ္လြယ္နဲ႔မက်နိုင္ေသာေပါင္မွအဆီမ်ားကိုခ်က္ခ်င္းေလ်ာ့သြားေအာင္စုပ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Read More
ေမးေစ့မွအဆီပိုမ်ားစုပ္ထုတ္ျခင္း

ေမးေစ့မွအဆီပိုမ်ားစုပ္ထုတ္ျခင္း

ေမးေစ့မွပိုလၽွံေနေသာအဆီပိုမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးသည့္ခြဲစိတ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ပိုလၽွံေနေသာေမးေစ့မွအဆီ (သို႔) လည္ပင္းအဆီမ်ားကိုစုပ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳေသာမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ကိုခ်က္ခ်င္းရရွိနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Read More
ေယာက္်ားေလးရင္ဘက္မွအဆီပိုမ်ားစုပ္ထုတ္ေပးျခင္း

ေယာက္်ားေလးရင္ဘက္မွအဆီပိုမ်ားစုပ္ထုတ္ေပးျခင္း

ေယာက္်ားေလးရင္ဘက္မွမလိုလားအပ္ေသာအဆီပိုမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးသည့္ခြဲစိတ္ကုသမႈျဖစ္ပါတယ္။

Read More
Loading...