အမာရြတ္ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း

  • <2.5/1 inch
  • 2.5-5 cm/1-2 inches
  • 5-10 cm/2-4 inches
  • >10 cm/>4 inches

ကုသမႈမ်ား

အမာရြတ္ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း

အမာရြတ္ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း

မ်က္ႏွာ(သို႔)ခႏၶာကိုယ္မွအမာရြတ္မ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းသြားေအာင္ခြဲစိတ္ေပးသည့္ခြဲစိတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အမာရြတ္မ်ားကို ေနရာ၊ အရြယ္အစား၊ အေရာင္ေပၚမူတည္ၿပီးခြဲစိတ္ျပဳျပင္ေပးပါသည္။ အမာရြတ္အမ်ိဳးအစားမ်ား အေရာင္အားျဖင့္အလြန္သိသာထင္ရွားေသာအမာရြတ္မ်ား တျဖည္းျဖည္းႀကီးႀကီးလာတတ္ေသာအမာရြတ္မ်ား အေရျပားအတြင္းပိုင္းအလႊာအထိကိုေရာက္ေနေသာအမာရြတ္မ်ား တစ္ခါတည္းခြဲစိတ္႐ုံႏွင့္မေပ်ာက္ေသာအမာရြတ္မ်ား

Read More
Loading...