ေမးေစ့ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း

  • ေမးေစ့ဆီလီကြန္ထည့္ျခင္း
  • ေမးနွစ္ထပ္အဆီထုတ္ျခင္း
  • ေမးေစ့ဆီလီကြန္ထည့္ျခင္းနွင့္ေမးနွစ္ထပ္ အဆီထုတ္ေပးျခင္း

ကုသမႈမ်ား

ေမးေစ့ဆီလီကြန္ထည့္ျခင္း

ေမးေစ့ဆီလီကြန္ထည့္ျခင္း

ပုံမေပၚေသာေမးေစ့ကိုပုံစံက်လွပလာသြားေအာင္ေမးေစ့ဆီလီကြန္ထည့္ခြဲစိတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Read More
ေမးနွစ္ထပ္အဆီထုတ္ျခင္

ေမးနွစ္ထပ္အဆီထုတ္ျခင္

အသက္ႀကီးတဲ့ပုံေပါက္ေနေသာေမးႏွစ္ထပ္ကိုေဖ်ာက္ေပးသည့္ခြဲစိတ္မႈျဖစ္ပါတယ္။

Read More
Loading...