ႏွာေခါင္းခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း

  • ႏွာေခါင္းဆီလီကြန္ထည့္ျခင္း
  • ႏွာေခါင္းပြျခင္းကိုေသးေပးျခင္း
  • နွာေခါင္းဆီလီကြန္ထည့္ျခင္းနွင့္နွာေခါင္းေဘးကားေသးေပးျခင္း
  • နွာေခါင္းဆီလီကြန္ထည့္ျခင္းနွင့္နွာတံထစ္ေဖ်ာက္ေပးျခင္း
  • ႏွာတံထစ္ေဖ်ာက္ေပးျခင္း
  • ႏွာေခါင္းထိပ္ခၽြန္ေပးျခင္း
  • နွာေခါင္းဆီလီကြန္ထည့္ျခင္းနွင့္နွာေခါင္းထိပ္ခၽြန္ေပးျခင္း
  • လိုအပ္ေသာနွာေခါင္းပံုရေအာင္ဖြင့္၍ျပဳျပင္ျခင္း

ကုသမႈမ်ား

ႏွာေခါင္းဆီလီကြန္ထည့္ျခင္း

ႏွာေခါင္းဆီလီကြန္ထည့္ျခင္း

ႏွာေခါင္းဆီလီကြန္ထည့္ျခင္းဆိုသည္မွာႏွာတံျမင့္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ႏွာတံစင္းသြယ္ၿပီးအခ်ိဴးက်လွပ ေနေအာင္ဆီလီကြန္ထည့္ေပးသည့္ ခြဲစိတ္မႈတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

Read More
ႏွာေခါင္းပြျခင္းကိုေသးေပးျခင္

ႏွာေခါင္းပြျခင္းကိုေသးေပးျခင္

ႏွာေခါင္းထိပ္ပြျခင္းကိုျပန္လည္ၿပီးခၽြန္လာေအာင္၊ ႏွာေခါင္းထိပ္ေပၚလာေအာင္ျပန္လည္ျပဳျပင္ခြဲစိတ္ေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

Read More
နွာေခါင္းဆီလီကြန္ထည့္ျခင္းနွင့္နွာေခါင္းေဘးကားေသးေပးျခင္း

နွာေခါင္းဆီလီကြန္ထည့္ျခင္းနွင့္နွာေခါင္းေဘးကားေသးေပးျခင္း

ႏွာေခါင္းေဘးကားျခင္းကိုအခ်ိဳးေျပေသးသြယ္သြားေအာင္ခ်ဳံေပးျခင္းႏွင့္ႏွာေခါင္းဆီလီကြန္ထည့္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏွာေခါင္းပြ ေနေသာသူမ်ားအထူးလုပ္သင့္ၿပီးေတာ့ႏွာတံလဲစင္းသြယ္ေစပါတယ္။

Read More
နွာတံထစ္ေဖ်ာက္ေပးျခင္း

နွာတံထစ္ေဖ်ာက္ေပးျခင္း

ႏွာေခါင္းအရိုးဖုထစ္ေနေသာေနရာကိုေခ်ာမြတ္သြားေအာင္ခြဲစိတ္ေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုကုသေပးမွာလဲ? ေဖာင္းထြက္ေနေသာအရိုးႏုကိုခ်စ္ထုတ္ေပးၿပီးစင္းသြယ္သြားေအာင္ခြဲစိတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Read More
ႏွာေခါင္းထိပ္ခၽြန္ေပးျခင္း

ႏွာေခါင္းထိပ္ခၽြန္ေပးျခင္း

ပုံက်လွပေသာႏွာေခါင္းေလးျဖစ္ေနေအာင္ႏွာေခါင္းထိပ္ခၽြန္ခၽြန္ေလးအျဖစ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဤခြဲစိတ္မႈဟာႏွာေခါင္းအလွကိုပိုမိုေပၚလြင္ေစၿပီးအခ်ိဳးက်လွပေစပါတယ္။

Read More
လိုအပ္ေသာနွာေခါင္းပံုရေအာင္ဖြင့္၍ျပဳျပင္ျခင္

လိုအပ္ေသာနွာေခါင္းပံုရေအာင္ဖြင့္၍ျပဳျပင္ျခင္

လိုအပ္ေသာႏွာေခါင္းပုံစံအေနအထားရေအာင္ခြဲစိတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ႏွာေခါင္းကိုဖြင့္ၿပီးခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းဟာအသင့္ေတာ္ဆုံးပါ။ စိတ္ကူးထားေသာႏွာေခါင္းပုံစံအတိုင္းျဖစ္ေအာင္ခြဲစိတ္ေပးနိုင္မွာျဖစ္တဲ့ခြဲစိတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Read More
Loading...