၀က္ျခံေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ အမာရြတ္၊ခ်ိဳင္႔ခြက္မ်ားကိုကုသေပးျခင္း

၀က္ျခံျဖစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ ကုတ္ျခင္း၊ ဖဲ႔ျခင္း ညွစ္ျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ မလိုလားအပ္ေသာ၀က္ျခံဒါဏ္ရာ၊ အမာရြတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင္႔ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ျဖစ္ေပၚတက္ေသာ ခ်ိဳင္႔ခြက္မ်ားကို ကုသေပးေသာကုထံုးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားကို The Clinic De Novo မွာ ေအာင္ပါကုထံုးမ်ားျဖင္႔ ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။

မ်က္ႏွာျပင္ဆိုင္ရာကုထံုးမ်ား

  1. Fractional Radio Frequency
  2. Fractional Laser Thearpy
  3. Scar Injection

Fractional Radio Frequency

၀က္ျခံေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚတက္ေသာ အမာရြတ္ခ်ိဳင္႔ခြက္မ်ားကို မ်က္ႏွာအသားအရည္ႏွင္႔ တစ္ေျပးညီနီးပါး ျပန္လည္ျပည့္တင္း လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ ကုထံုးျဖစ္သည္။

Fractional Laser Thearpy

အဆင္႔ျမင္႔ေနာက္ဆံုးေပၚ Fractional Laser Treatment ျဖင္႔ အခ်ိန္ယူျပီး ကုသပါက အမာရြတ္ႏွင္႔ ခ်ိဳင္႔ခြက္မ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္းျပီး ေခ်ာမြတ္ေသာ အသားအရည္ကို ရရွိေအာင္ ကုသေပးေသာ ကုထံုးျဖစ္ပါသည္။

Scar Injection

ပံုပ်က္၍ေဖာင္းၾကြေနေသာ အမာရြတ္မ်ားကိုေဆးထိုး၍ ေလ်ာ႔ေစကာပံုမွန္အေရျပားမ်က္ႏွာျပင္ႏွင္႔ တစ္ေျပးညီျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ ကုထံုးျဖစ္သည္။

Loading...